top of page

Gümrük Müşavirliğinin Tarihçesi

1929

 

Cumhuriyet döneminin ilk uygulaması 1929’da yürürlüğe giren 1499 sayılı “Gümrük Tarifesi Kanunu” olmuştur. Bu tarife uygulaması nedeniyle artan kaçakçılık faaliyetlerini önlemek için, 02.06.1929 tarihinde 1510 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Kanunu yürürlüğe konulmuştur.


 

1932

 

1989 sayılı Kanunla Maliye Bakanlığına bağlı olan Tekel I·dare ve I·şletmeleri de bu Bakanlığa bağlanarak Bakanlığın kuruluşu tamamlanmıştır.


 

1948

 

 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) Cenevre’de imzalanarak yürürlüğe alınmıştır. Bu anlaşma ile asıl amaçlanan Gümrük mevzuatlarının daha basitlestirilmesidir.


 

1949

 

1918 yılından itibaren yürürlükte olan ve değişen ekonomik koşullar karşısında yetersiz kalan Gümrük Kanunu  kaldırılarak 5383 sayılı “Gümrük Kanunu” çıkarılmıştır.


 

1950

 

 Brüksel’de Gümrük İşbirliği Konseyi kurulmuş ve ülkemiz bu Konseyin ilk üye ülkeleri arasında yer almıştır. Ayrıca, o dönemde hazırlanan Nomenklatör ve Kıymet Sözleşmelerine dahil olunarak 1916 yılında yürürlüğe konulan spesifik tarifeden çıkılmış, yerine kıymet esasına dayalı vergilendirme dönemine geçilmiştir.


 

1956

 

1931 yılında kurulan yarı askeri nitelikteki Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı kaldırılmış ve sivilleşerek Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ismini almıştır.


 

M.Ö. 2000

 

Asurlu Tüccarlar Mezapotamya'dan getirdikleri malları anadoluda değiş tokuş yaparak ilk uluşlararası ticareti gerçekleştirirler. Ödedikleri verginin bir kısmı gümrük vergisi olarak adlandırılır.


 

1923

 

Ulusal ekonominin sınırlarının oluşumu aşamasında Mustafa Kemal Atatürk " Bir ülkeki gümrük işlemlerini kendi yapamaz, gümrük vergilerini kendi toplayamaz bittabii ki o ülkeye bağımsız denemez" demiştir.


 

1924

 

Cumhuriyet henüz bir yaşını bile doldurmamışken Gümrük Komisyoncuları Talimatnamesi yürürlüğe girer.

 

1927

 

Gümrük Komisyonculuğuna dair ilk kanun yürülüğe girer. 1093 sayılı kanunun 1. maddesine göre:" Eşya-i ticarinin gümrüğe ait muamelatı ya bizzat eshabı veyahut gümrük komisyoncuları tarafından ifa olunur" ifadesi yer alır. Bu yıl içerisinde ilk dernek kuruldu.

 

1938

 

Türk Gümrük Komisyoncuları Birliği Başkanı Hulusi Tulon meslektaşlarına gümrük komisyoncularının belli bir çatı altına girmesi gerektiğini vurgulayan bir broşur yayımlatmıştır. 


 

1963

 

 Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık kuran Ankara Antlaşması imzalandı. 1 Aralık 1964 'te yürürlüğe girdi ve artık her türlü mal Türkiye duvarlarını aşmaya başlayacaktır.

 

1989

 

 Kurucularımız, o günlerde Gümrük Komisyonculuğu, günümüzde ki adı ise Gümrük Müşavirliği olan sektöre giriş yapmışlardır. Böylece HGM'nin temeli atılmış oldu.

1992

 

 Onaylanan yeni tüzük ile birlikte dernek gümrük kanununa göre kurulan, kamu yararına bir meslek kuruluşu haline gelmiştir.

 

1994

 

 Kurucularımız sektör ihtiyaçları doğrultusunda daha kapsamlı hizmet sunmak adına Nakliye ve Lojistik destek sağlamaya başlamıştır.

 

1995

 

 1/95 sayılı ortaklık konseyi kararı ile Türkiye Gümrük Birliğine giriş yapar

 

2014

 

 25 yıllık deneyimi ile yeniden yapılandırmaya gidilmesi sonucu kurulan HGM, hizmet ağını genişletmeye devam etmektedir.

bottom of page