top of page

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ (AEO)

 

 

Ülkemizin 2023 yılı ihracat hedefleri doğrultusunda, ticaret erbabının uluslararası piyasalarda daha çok tercih edilmesi ile rekabet gücünün arttırılarak, ihracatımızın desteklenmesine katkı sağlanması amacıyla; 10.01.2013 tarihli 28524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (AEO Authorized Economic Operator) süreci başlatılmıştır.

 

ABD, Avrupa Birliği Ülkeleri, Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelerde mevcut olan bu uygulama, ülkelerin karşılıklı tanıma

anlaşmaları ile ticaret erbabına Uluslar arası özel bir statü kazandıracaktır.

 

Yetkilendirilmiş yükümlü; Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan bir statüdür.

 

İlk aşamada ihracatçı ve taşıyıcılara kolaylıklar sağlayacak şekilde yürürlüğe konulan uygulama, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın web sitesinde yayımlanarak, ticaret erbabı ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulan Yönetmelik Taslağı ile; “İthalatta yerinde gümrükleme izni “ve “izinli alıcı” uygulamasına da yer verilmiştir.

Taslak Yönetmeliğin resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesini müteakip Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, ithalatçılar için de önemli kolaylıklar sağlayacak hale gelmiş olacaktır. YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI İLE TALEBE VE EK ŞARTLARA BAĞLI OLMAKSIZIN BÜTÜN YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLERİN YARARLANABİLDİĞİ

 

KOLAYLIKLAR ;

– Eksik belgeyle beyanda bulunabilme,

– Kısmi teminat uygulamasından faydalanabilme,

– Mavi hattan yararlanabilme,

– Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme,

– Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikle yapılması,

– Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikli yapılması,

 

TALEBE VE EK ŞARTLARA BAĞLI OLARAK YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLERİN YARARLANACAĞI KOLAYLIKLAR;

– İhracatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamında ihracat yapabilme

– İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşımacılık yapabilme

– Götürü teminat uygulamasından faydalanabilme

– Onaylanmış İhracatçı Yetkisi (ATR Dolaşım Belgesi- Fatura Beyanı ve EUR düzenleyebilme )

– İthalatta yerinde gümrükleme izni (henüz taslak halinde) – İzinli alıcı izni (henüz taslak halinde)

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası için başvurunun yapılması, aranan koşullar, izin ve sağlanan kolaylıklar ile ilgili olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan taslak

Yönetmelikte, 01.01.2016 tarihi itibariyle Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) Uygulamasına son verileceğinin öngörülmesi nedeniyle, OKSB sahibi müşterilerimiz bu tarihten sonra Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası alma zorunluluğunda kalabilecektir.

 

Bu nedenle, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvurusu için aranan belgeler arasında sayılan, Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları (örneğin Türkiye’de Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenmiş olan ISO 9001 ve ISO 27001 Sertifikaları için gerekliliklerin şimdiden yerine getirilerek bu belgelerin alınması önemli görülmektedir.

 

 

Saygılarımızla,

bottom of page